Zarząd spółki SUNDRAGON S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio RSY SA z siedziba w Iławie, dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 14 grudnia 2020 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 08 grudnia 2020 roku („Postanowienie”), zgodnie z którym sąd rejestrowy zarejestrował zmianę statutu Spółki wynikającą z uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 listopada 2020 roku.
Na mocy Postanowienia nastąpiła zmiana:
1. nazwy spółki z dotychczasowej RSY Spółka Akcyjna na SUNDRAGON Spółka Akcyjna,
2. siedziby Spółki z dotychczasowej Iława na Warszawę,
3. przedmiotu działalności Spółki na działalność w zakresie kompleksowego doradztwa, projektowania i montażu systemów fotowoltaicznych oraz prowadzenia działalności w branży odnawialnych źródeł energii.
Jednocześnie zmianie uległ dotychczasowy adres Spółki z ul. Grunwaldzka 13, 14-200 Iława na adres: Al. Jana Pawła II 23 lok. 224, 00-854 Warszawa e-mail : biuro@sundragon.pl

Dnia 24.02.2022 roku Spółka Sundragon S.A. nabyła 100 % udziałów RSY Sp. z o.o.

Informacje dotyczące SUNDRAGON S.A. znajdują się na stronie www.sundragon.pl